saklı pay, saklı paylı mirasçı, yasal mirasçı, atanmış mirasçı, miras paylaşımı, mirastan feragat, mirasın reddi, reddi miras, mirasın reddedilmesi, bağışlamanın geri alınması, bağışlama sözleşmesi, hibe, ölünceye kadar bakma sözleşmesi, ölünceye kadar bakma sözleşmesi saklı pay, ölünceye kadar bakma sözleşmesi şartları, ölünceye kadar bakma sözleşmesi iptali

MİRAS PAYLAŞIMI VE MİRAS KONUSUNDA ÇOK SORULANLAR -1

Miras bırakan öldüğünde arkada bıraktığı mirası, kendiliğinden mirasçılara geçmektedir. Murisin öldüğü zaman hayatta kalan belirli mirasçıları vardır. Bunlar murisin öldüğü zaman hayatta ise, kendiliğinden miras paylarını alırlar. Muris ölmeden önce, mirasçının ölmüş olması yani hayatta olmaması halinde, mirasçılık sıfatı olmayacaktır. Buna göre kural olan, murisin öldüğünde hayatta olan kişilerin mirasçı olabileceğidir. Mirasçılar miras paylaşımı konusunda […]

Devamını Oku
saklı pay, saklı paylı mirasçı, yasal mirasçı, atanmış mirasçı, miras paylaşımı, mirastan feragat, mirasın reddi, reddi miras, mirasın reddedilmesi, bağışlamanın geri alınması, bağışlama sözleşmesi, hibe, ölünceye kadar bakma sözleşmesi, ölünceye kadar bakma sözleşmesi saklı pay, ölünceye kadar bakma sözleşmesi şartları, ölünceye kadar bakma sözleşmesi iptali

REDDİ MİRAS DAVASI (MİRASIN REDDİ)

Mirasçılar kimi durumlarda miras bırakanın mirasını reddetmek isterler. Zira, mirasın reddi halinde gerek mali olarak gerekse hukuksal olarak sorumluluktan kaçmak isterler. Mirasın reddi, diğer adıyla reddi miras olarak adlandırılmaktadır. Bu kavram, miras bırakan öldükten sonra, mirasçıların mirası kabul etmemesi anlamına gelmektedir. Mirasçılar isterse, mirasın reddi yoluna giderler. Altsoy mirasçıların tümü reddi miras yaptıklarında, miras olduğu […]

Devamını Oku
saklı pay, saklı paylı mirasçı, yasal mirasçı, atanmış mirasçı, miras paylaşımı, mirastan feragat, mirasın reddi, reddi miras, mirasın reddedilmesi, bağışlamanın geri alınması, bağışlama sözleşmesi, hibe, ölünceye kadar bakma sözleşmesi, ölünceye kadar bakma sözleşmesi saklı pay, ölünceye kadar bakma sözleşmesi şartları, ölünceye kadar bakma sözleşmesi iptali

BAĞIŞLAMA (HİBE) SÖZLEŞMESİ VE BAĞIŞLAMANIN GERİ ALINMASI – 2024

Bir kimse, sağlar arası sonuçları olacak şekilde mal varlığının bir kısmını bir başkasına bağışlama sözleşmesiyle bağışlayabilir. Bu bağışlama işlemi karşılıksız kazandırma olup iki taraflı bir sözleşmeyle olur. Ancak, bağışlama sözleşmesiyle yalnızca bir taraf karşılıksız kazandırma borcu altına girer. Makalede bağışlama sözleşmesi ve bağışlamanın geri alınması hakkında bilgilere yer vereceğiz. 1. GENEL OLARAK Bağışlama sözleşmesinin geçerli […]

Devamını Oku
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, AİHM, başvuru koşulları, ihlal, iç hukuk yolları

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ BAŞVURU ŞARTLARI

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) başvuru şartları konusunda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine (AİHS) bakılması gerekmektedir. AİHM’de hak ihlaline uğranıldığına ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvuru hakkı AİHS md. 34’te güvence altına alınmıştır. Buna göre sözleşmenin tarafı olan Türkiye’nin Sözleşmede yahut ek protokollerinde tanınan hakların biri yahut birden fazlasını ihlali halinde, ihlal nedeniyle bizzat yahut dolaylı […]

Devamını Oku
mirasbırakanın tereke borçlarından sorumluluk, mirasbırakanın tereke borçlarından sorumluluk, Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası), mirastan mal kaçırma yollar, bağış yoluyla mirastan mal kaçırma yolları, mirasçıların mirasbırakanın borçları nedeniyle sorumluluğu

MİRASÇILARIN MİRASBIRAKANIN BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU (TEREKE BORÇLARI) – 2024

Mirasbırakan öldükten sonra mal varlığının tümü mirasçıların olur. Bu geçiş, mirasbırakanın ölümüyle birlikte kendiliğinden olmaktadır. Böylece mirasbırakan öldüğünde mal varlığı bir bütün halinde mirasçıların mal varlığı haline gelir. Bu durumda miras bütün halinde mirasçılara geçtiğinde, mirasbırakanın borçlarına ne olacağı akla gelmektedir. Bu sorunun yanıtı “mirasçılara mal varlığında yer alan alacak ve hakların yanı sıra borçlar […]

Devamını Oku
Önalım Hakkı, Trampa Sözleşmesi, Muvazaalı Trampa

Trampa (Mal Değişim Sözleşmesi) ve Muvazaalı Trampa Halinde Önalım Hakkının Kullanımı

Önalım hakkı, taşınmazın mülkiyetini sınırlayan bir haktır. Bu nedenle önalım hakkı yalnızca satış olduğunda bir kimsenin hakkını kullanabileceği bir yetki vermektedir. Buna göre kişiler trampa, hibe ve benzeri tasarruflar söz konusu olduğunda önalım hakkından kaynaklı yetkisini kullanamaz. Bu açıklamalara göre, trampa satış sözleşmesi niteliğine sahip olmadığından önalım hakkına konu olmamaktadır. Önalım hakkı, mal üçüncü bir […]

Devamını Oku
saklı pay, saklı paylı mirasçı, yasal mirasçı, atanmış mirasçı, miras paylaşımı, mirastan feragat, mirasın reddi, reddi miras, mirasın reddedilmesi, bağışlamanın geri alınması, bağışlama sözleşmesi, hibe, ölünceye kadar bakma sözleşmesi, ölünceye kadar bakma sözleşmesi saklı pay, ölünceye kadar bakma sözleşmesi şartları, ölünceye kadar bakma sözleşmesi iptali

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi (ÖKBS), bir kimsenin bakım ihtiyacı olduğunda yapılır. Kişiler, yaşamlarının sonuna kadar bakımının görülmesi adına bir başkasıyla anlaşma yapmaktadır.  ÖKBS, günümüzde daha çok muris muvazaası şeklinde yapılmaktadır. Ancak, muavazaalı bir devir varsa, tapu iptali ve tescil davasının açılması mümkündür. Ölünceye kadar bakma sözleşmesi saklı pay sahiplerinin haklarını ihlal ediyorsa tenkis davası da açılabilir. Diğer taraftan, ölünceye kadar bakma sözleşmesi şartları varsa geçerli olacaktır. Aksi halde geçersizliği gündeme gelecektir.

Devamını Oku
Mİrastan vazgeçme, mirastan feragat sözleşmesi

Mirastan Feragat Sözleşmesi

Türk Medeni Kanunu md. 528 uyarınca mirasbırakan,.mirasçılarından birisiyle karşılıksız.ya da bir menfaat karşılığında bir sözleşme yaparak,.onun mirastan feragatini sağlayabilir. Buna göre mirastan vazgeçme,.ileri bir tarihte sahip olabileceği hakkından vazgeçmesidir. Mirasçı bu kapsamda mirastan feragat sözleşmesi yapmaktadır. Mirastan vazgeçen kimse, mirasçılık sıfatını kaybetmektedir. Mirasçının mirastan bir karşılık alarak.mirastan vazgeçme halinde onun altsoyu da bu sözleşmeden etkilenir. […]

Devamını Oku
Miras sözleşmesi, Kartal İşçi Avukatı, Kartal İş Hukuku Avukatı, İşe İade Davası, İş Avukatı

Miras sözleşmesi

Bir kimse miras sözleşmesiyle sahip olduğu mallarının bazılarını ya da tümünü belli kimselere verilmesini istemektedir. Mirasbırakan, bu mallarını miras sözleşmesi yaparak, ölümü sonrasında belirli şartlar altında verilmesini istemektedir. Dolayısıyla bu sözleşme, bir kimsenin ölümünden sonra geçerli olacak şekilde, o kişi daha hayattayken yapılan bir sözleşmedir. Miras sözleşmesiyle mal bırakılan kimse, mirasbırakanın mirasçısı ya da mirasçı olmayan üçüncü bir kimse olabilir.

Devamını Oku
mirasbırakanın tereke borçlarından sorumluluk, mirasbırakanın tereke borçlarından sorumluluk, Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası), mirastan mal kaçırma yollar, bağış yoluyla mirastan mal kaçırma yolları, mirasçıların mirasbırakanın borçları nedeniyle sorumluluğu

Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası)

Kişiler, bazen görünürde sözleşme ya da başka bir hukuksal işlem yaptıklarında, bu işlemin arkasında farklı hukuki sonuçların ortaya çıkmasını isterler. Bu durum hukukta muvazaa olarak tanımlanmaktadır. Mirastan mal kaçırma da muvazaalı bir işlem olup mirasbırakan ölmeden önce yaptığı bazı işlemlerle mirasçılarından mal kaçırmaktadır. Böylece mirasçılarının, mirasından mahrum kalmasına neden olmaktadır. Makalemizde mirastan mal kaçırma, mirastan […]

Devamını Oku
Don`t copy text!